Zapytanie cenowe

ZAPYTANIE CENOWE

1.      Uprzejmie proszę o przedstawienie swojej oferty  – podanie ceny netto / brutto na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

realizacja kursu refrakcji I stopnia dla 12-13 osób. - SZCZEGÓŁY: 

ZAPYTANIE CENOWE

1.      Uprzejmie proszę o przedstawienie swojej oferty  – podanie ceny netto / brutto na opisany poniżej przedmiot zamówienia:

realizacja kursu refrakcji I stopnia dla 12-13 osób. Kurs obejmuje 50 godz. zajęć w podziale na 25 godz. wykładów i 25 godz. ćwiczeń o następującej tematyce:

 1. podstawy optyki geometrycznej,
 2.  podstawy anatomii i patofizjologii narządu wzroku
 3. wyposażenie gabinetu optometrycznego
 4. dokumentacja w gabinecie optometrycznym
 5.  podstawy refrakcji – pojęcia, wady i korekcja wad refrakcji

 

2.      Oferta  winna zawierać dane kontaktowe Wykonawcy, a to: nazwa firmy/nazwisko Wykonawcy, NIP, REGON, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz następujące dokumenty:

 • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym
 • oświadczenie o posiadaniu wymaganych kwalifikacji

3.      Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca:

Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje optometrysty, umożliwiające rzetelne wykonanie usługi szkoleniowej oraz doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń w tematyce objętej zamówieniem – tzn. przeprowadził w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 50 godz. kursów z zakresu przedmiotu zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy: opracowanie szczegółowego programu kursu zawierającego powyższe zagadnienia, cele kursu,  spodziewane efekty kształcenia, metody sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, środki dydaktyczne, wykaz literatury oraz dostarczenie go przedstawicielowi ZJEWM w Krakowie przed podpisaniem umowy. Prowadzący opracuje również materiały szkoleniowe dla uczestników kursu oraz przeprowadzi zaliczenie kursu w wybranej formie.
Zespół zapewnia salę dydaktyczną z odpowiednim wyposażeniem do przeprowadzenia zajęć.

 

4.      Termin realizacji zamówienia: 05.10.2018 r. – 21.10.2018 r. w systemie trzydniowych zjazdów. Proponowane terminy: 05/06/07.10. 2018 r. -  wykłady oraz  19/20/21.10. 2018 r. -  zajęcia praktyczne

5.      Warunki płatności: wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

  1. listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć;
  2. uzupełnionego dziennika zajęć;
  3. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych przez każdego z uczestników kursu wraz z jednym egzemplarzem materiałów;
  4. protokołu z przeprowadzonego zaliczenia kursu;
  5. informacji o zrealizowaniu usługi;
  6. prawidłowo wystawionej faktury/faktury VAT

 

Podstawą wystawienia faktury/faktury VAT przez Wykonawcę będzie dostarczenie w/w dokumentów w terminie trzech dni od daty zakończenia kursu oraz  potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania usługi szkoleniowej w formie protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń.

 

6.      Kryterium oceny ofert: cena
7.      Sprawę prowadzi: Zofia Anna Rzepka, tel.: 12 644 28 71 wew. 38
8.      Termin składania  ofert: 01.10.2018 r. do godz. 10.00 ( decyduje data wpływu do Zamawiającego)
9.      Sposób ( miejsce) przesłania oferty :oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, faksem lub osobiście na adres: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a,  31-945 Kraków , pok. 213,

e- mail : sekretariat@zjewm.krakow.pl,  fax: 12 644 99 97

Zamówienie jest udzielane na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, zgodnie z którym:

 1. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste błędy rachunkowe.
 2. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli  jest niezgodna z przepisami prawa, wpłynęła po wyznaczonym terminie lub jej treść nie odpowiada zapytaniu cenowemu.
 3. Na podstawie złożonych niepodlegających odrzuceniu ofert, zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub podejmuje decyzję o unieważnieniu postępowania.
 4. Zamówień udziela się Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
 5. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która spełnia wymagania zamawiającego, ma najniższą cenę  lub przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań zamawiającego określonych w zapytaniu cenowym.
 6. Zamówienie udziela się/ może zostać udzielone na podstawie pisemnej umowy.
 7. Postępowanie podlega unieważnieniu, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

 

Powrót do listy aktualności