REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego określone przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Województwa Małopolskiego w Krakowie, upoważnionym przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

Na semestr pierwszy do szkoły na każdy kierunek kształcenia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:

 • wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana);
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (skierowanie na badania lekarskie do odbioru w sekretariacie szkoły) przyjęcie na semestr pierwszy mogą ubiegać się kandydaci pełnoletni.

  O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane DOKUMENTY:

Dokumenty, które składają kandydaci do szkoły policealnej:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły kliknij tutaj i pobierz wniosek
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej (świadectwo ukończenia szkoły może być złożone: w oryginale; w notarialnie poświadczonej kopii; w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; w kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył).
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (skierowanie na badania lekarskie do odbioru w sekretariacie szkoły)
 4. 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

Dokumenty, które składają kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe

1)   wniosek o przyjęcie na kurs kliknij tutaj i pobierz wniosek

2)   świadectwo ukończenia szkoły - potwierdzające poziom wykształcenia

3)   zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych (skierowanie na badania lekarskie do odbioru w sekretariacie szkoły)

4)   2 zdjęcia (podpisane na odwrocie). 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015:

1.    DO SZKOŁY POLICEALNEJ I NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

1)   3.03.2014 r. - 21 sierpnia 2014 r.składanie dokumentów przez kandydatów na wybrany kierunek kształcenia

2)   22 sierpnia 2014 r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego (decyduje złożenie kompletu wymaganych dokumentów).

3)   25 sierpnia 2014 r. godz. 9.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc

4)   25 – 29 sierpnia 2014 r. - postępowanie uzupełniające, składanie dokumentów w przypadku gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (możliwość ewentualnych zmian w wyborze zawodu lub formy kształcenia)

5)   29 sierpnia 2014 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły- w przypadku postępowania uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.  

 

DODATKOWE KRYTERIA:

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających podstawowe warunki, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole policealnej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata, przez co należy rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)   niepełnosprawność dziecka kandydata,

4)   niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

5)   samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, przez co należy rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

W przypadku kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji. Na drugim etapie brane są pod uwagę osoby spełniające w/w kryteria.

Kryteria w/w mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczna szkoła policealna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na następnym etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

DOKUMENTY DODATKOWE:

W przypadku spełniania przez kandydata dodatkowych kryteriów do wniosku należy dołączyć (w zależności od spełnianego kryterium):

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem oraz prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu;
 3. oświadczenie o nieposiadaniu  żadnych kwalifikacji zawodowych - dot. tylko kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 4. orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności kandydata, dziecka kandydata lub osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków

Kliknij tutaj i pobierz regulamin rekrutacji.

ZAPRASZAMY!

Powrót do listy aktualności