MKZ II

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" 2016-2021

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,
Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów,
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


OPIS PROJEKTU

W Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” planowanego do realizacji w latach 2016-2021 będą organizowane:
•    kursy/szkolenia
•    staże zawodowe
dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach: Terapeuta zajęciowy, Ortoptystka, Protetyk słuchu, Opiekun medyczny, Technik optyk, Technik sterylizacji medycznej.
Poza w/w formami wsparcia planuje się zorganizować szkolenia dla nauczycieli,  które pozwolą na rozwój kompetencji zawodowych.

Rozszerzenie oferty edukacyjnej nastąpi poprzez realizację specjalistycznych kursów - wykraczających poza podstawę programową w danym zawodzie - i pozwoli zdobyć unikatowe kompetencje, dzięki którym uczniowie/słuchacze mogą być bardziej konkurencyjni na rynku pracy, są przygotowani na odpowiednim poziomie do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Uczniowie/słuchaczy będą mogli uczestniczyć w dodatkowych, specjalistycznych kursach, wykorzystujących w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania, szczególnie te, które dostępne będą w wyniku nawiązania współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami.

W  projekcie planuje się kontynuację współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami w zakresie staży wakacyjnych, polegających na zrealizowaniu przez ucznia/słuchacza 150 godzin stażu u pracodawcy z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto.
Staż to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu i ogromna szansa na zdobycie doświadczenia oraz lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.
Udział w zawodowym stażu wzmacnia praktyczne umiejętności uczniów/suchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania i bieżącej organizacji konkretnych przedsiębiorstw, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNOŚCI

1.06.2017

Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza uczniów i słuchaczy do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

KOMUNIKAT
REGULAMIN

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładkach: SPPSMiS nr 3/aktualności,  SPPSMiS dla Dorosłych/aktualności.


21.09.2016

Komisja Stypendialna dokonała oceny Wniosków wraz z załącznikami złożonych po zrealizowaniu staży w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz w MED - SKARPA sp. z o.o. przez Stażystów – uczniów Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie, uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja Stypendialna zgodnie z §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/350/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r., przyznaje stypendium 13 uczniom:
Staż w MED - SKARPA sp. z o.o. z siedzibą os. Na Skarpie 6, 31-909 Kraków - stypendium dla 5 uczniów,
Staż w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą przy Al. Modrzewiowej 22 - stypendium dla 8 uczniów.

Stypendium stażowe zostanie przekazane na rachunek bankowy, który był wskazany we Wniosku o przyznanie stypendium stażowego.


Powrót do strony głównej