Rekrutacja

REKRUTACJA - KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - OPIEKUN MEDYCZNY

REKRUTACJA TRWA DO 5.01.2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów
    i uczestników studiów doktoranckich (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)

Podanie kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny - kliknij i pobierz


CZYM JEST KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY?

            Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową zatwierdzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Absolwent przystępuje do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez OKE w szkole, w której ukończył kurs.

 

KIM JEST OPIEKUN MEDYCZNY? 


OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby oraz w różnym wieku. Ukończenie kursu umożliwia zdobycie kwalifikacji MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Kształcenie odbywa się w systemie popołudniowych zajęć dwa dni w tygodniu (zgodnie z rozporządzeniem MEN) dla dorosłych, roczny cykl nauczania.

 


Powrót do strony głównej